רכוש
 
 
אחת הסוגיות העיקריות אותה יש להסדיר בעת פירוק המשפחה הינה חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בין בני הזוג. 

חוק יחסי ממון בין בני זוג מסדיר את יחסי הממון בין בני זוג שנשאו זה לזה החל משנת 1974. זוגות המעוניינים לקבוע הסדרים השונים מן הקבועים בחוק צריכים לעשות זאת באמצעות הסכם ממון שיחתם ביניהם ויאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה בהתאם לחוק.

בהתאם לחוק נערך איזון משאבים בין בני הזוג עם התרת הנישואין או פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג ואף קודם לכן בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק. במסגרת איזון המשאבים בין בני הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, למעט גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות , ולמעט נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.

החוק מקנה סמכויות מיוחדות לערכאה השיפוטית הדנה בעניין הרכוש בנסיבות מסוימות לקבוע שאיזון שווי הנכסים לא יערך בחלקים שווים אלא על פי יחס אחר שיקבע בהתחשב בין השאר בנכסים עתידיים לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג, לקבוע נכסים נוספים ששווים לא יאוזן בין בני הזוג, לקבוע מועד מוקדם יותר שלגביו יערך איזון המשאבים ועוד.

על זוגות שנשאו לפני שנת 1974 ועל זוגות ידועים בציבור החיים יחדיו באורח חיים תקין ונושאים במאמץ משותף בתא המשפחתי, חלה חזקה משפטית - "חזקת השיתוף", הניתנת לסתירה, המחילה ביניהם שיתוף בנכסים ובחובות שנצברו במהלך החיים המשותפים ו/או הנישואין (למעט חריגים כדוגמת נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה). במקרים מסויימים מוחלת חזקת השיתוף אף לגבי נכסים שנצברו על ידי מי מבני הזוג קודם לחיים המשותפים ו/או לנישואין. זאת בעיקר בנוגע לדירת המגורים המשפחתית שהינה נכס משפחתי מובהק.

בעניין הרכוש קיימת סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני באמצעות כריכה לתביעת גירושין (במקרה בו עסקינן בזוג נשוי). הזכות לבחירת הערכאה השיפוטית שתדון בעניין נתונה לבן הזוג אשר הקדים והגיש בקשה לישוב סכסוך. לכן במידת הצורך מומלץ לפנות לעורך דין באופן מידי לקבלת יעוץ משפטי בכדי להקדים ולהגיש בקשה לישוב סכסוך ולבחור את הערכאה המתאימה ביותר בהתאם לנסיבות המקרה.

 
 
 
.